dnes je 16.7.2024

Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (15/04/2013)

14.4.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy, národní programy)

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

 • Zdroje informací: http://www.esfcr.cz/modules/calls/?lang=1
 • Dílčí programy
  • Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků – EDUCA IV
   • Zaměření dotačního titulu: Cílem dotačního titulu je prostřednictvím zvýšení kvalifikační úrovně, profesních dovedností a znalostí zaměstnanců a zaměstnavatelů přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelských subjektů ve vybraných CZ - NACE. Podporováno je další profesní vzdělávání zaměstnanců podporované zaměstnavateli (vzdělávání zaměstnanců zaměřené na prohloubení, rozšíření, zvýšení, obnovení nebo udržení kvalifikace, získávání klíčových dovedností zvyšujících udržitelnost zaměstnání v podniku žadatele), aplikování všech forem vzdělávání zaměstnanců dle specifických potřeb zaměstnavatelů s důrazem na přípravu na konkrétní práci/pracovní pozici, tvorba podnikových vzdělávacích programů pro zaměstnance, příprava podnikových lektorů.
   • Příjemci podpory: Podnikatelské subjekty ve vybraných CZ NACE. Žadatel může mít sídlo kdekoli v ČR. Dopad projektu však musí být v regionech mimo Prahu.
   • Termíny:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 27. 5. 2013.

Regionální operační program Jihozápad

 • Zdroje informací: http://www.rr-jihozapad.cz/?menu=pro-zadatele
 • Dílčí programy
  • Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu
   • Zaměření dotačního titulu: Cílem oblasti podpory je zachování kulturního a historického dědictví včetně zlepšení jeho stavu pro rozšíření nabídky cestovního ruchu v regionu a také zlepšení využití kulturně-historického potenciálu. Je možno podporovat projekty zaměřené na následující aktivity: stavební rekonstrukce kulturních, historických a technických památek; restaurování movitých kulturních památek; pořízení vybavení na podporu nového využití památkově chráněných objektů.
   • Příjemci podpory: Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, nestátní neziskové organizace, malé a střední podniky s minimálně dvouletou historií, zájmová sdružení právnických osob.
   • Termíny:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 18. 6. 2013.

Regionální operační program Moravskoslezsko

 • Zdroje informací: http://www.rr-moravskoslezsko.cz/rop/aktualni-vyzvy
 • Dílčí programy
  • Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury, doprovodných služeb a atraktivit cestovního ruchu
   • Zaměření dotačního titulu: Modernizace a rozvoj atrakcí (zařízení a produktů) zvyšujících atraktivitu regionu a prodlužující sezónnost v regionu – např. muzea, rekreačně zábavní areály apod. Rozvoj a rekonstrukce orientačně–informačního systému cestovního ruchu.Zřizování nových naučných stezek pro cestovní ruch (včetně značení a doprovodnéinfrastruktury).Výstavba a propojování hippostezek (včetně značení a doprovodné infrastruktury).Výstavba doprovodné infrastruktury pro vodní aktivity a vodní turistiku na vodníchtocích.Rozvoj a rekonstrukce značených turistických tras pro pěší a běžky (včetně značení doprovodné infrastruktury).Vyznačení a rekonstrukce cykloturistických tras3 a výstavba a rekonstrukcecykloturistických stezek včetně značení a doprovodné infrastruktury –značení/výstavba/rekonstrukce cyklostezek a cyklotras je vázána pouze na komplexníprojekty cestovního ruchu, tj. tyto aktivity nelze podporovat samostatně, ale pouzejako součást komplexního projektu.
   • Příjemci podpory: Moravskoslezský kraj a organizace jím zřízené a založené, obce, dobrovolné svazky obcí a organizace zřízené a založené obcemi a dobrovolnými svazkyobcí, nestátní neziskové organizace, organizační složka státu, organizace zřízené státem, podnikatelé s doloženým alespoň dvouletým účetním obdobím, zájmová sdružení právnických osob.
   • Termíny:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 18. 7. 2013.
  • Výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací II. a III. třídy
   • Zaměření dotačního titulu: Rekonstrukce, modernizace a výstavba silnic II. a III. třídy, včetně odstranění největšíchdopravních závad na silniční síti a na průtazích měst, zvyšující bezpečnost a plynulostdopravy.Výstavba obchvatů měst a obcí na silnicích II. a III. třídy.Modernizace křižovatek silnic II. a III. třídy se silnicemi I. třídy a s místními komunikacemi,související dopravní informační a řídící systémy.
   • Příjemci podpory: Moravskoslezský kraj. Organizace zřizované Moravskoslezským krajem.
   • Termíny:Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 25. 10. 2013.

Národní dotace v zemědělství a potravinářství

 • Zdroje informací: http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/zasady-zemedelstvi-potravinarstvi/zasady-pro-rok-2013/zasady-pro-poskytovani-dotaci-pro-rok.html
 • Dílčí programy
  • Podpora ozdravování polních a speciálních plodin – dotační titul a
   • Zaměření dotačního titulu: Biologická ochrana jako náhrada chemické ochrany rostlin. Dotace do výše 70 % u zeleninových druhů okurka, rajče a paprika pěstovaných ve skleníku, maximálně však u druhu okurka 185 148 Kč/ha, rajče 107 832 Kč/ha a paprika 73 850 Kč/ha; do výše 25 % u polních druhů plodin řepka olejka, kukuřice a slunečnice, maximálně však u druhu řepka olejka 349 Kč/ha, kukuřice 473 Kč/ha a slunečnice 145 Kč/ha; do výše 40 % u okrasných rostlin při administraci formou „de minimis“ z prokázaných nákladů na pořízení bioagens a biopreparátů.
   • Příjemci podpory:Podnikatel podnikající v zemědělské výrobě, který provádí ozdravování polních a speciálních plodin.
   • Termíny:Příjem žádostí již
Nahrávám...
Nahrávám...