dnes je 24.7.2024

Input:

Aktuální výzvy (strukturální fondy EU, krajské dotace) (12/12/2012)

12.12.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

AKTUÁLNÍ VÝZVY

(strukturální fondy, komunitární programy, národní dotace)

 

Program EFEKT 2013 (Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie)

Zdroje informací: http://www.mpo.cz/dokument115386.html

 • Dílčí programy
  • Komplexní opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení
   • Zaměření dotačního titulu: Podpora je určena pro osvětlovací tělesa a řídící systémy veřejného osvětlení v obcích a areálech. Realizací investic musí být dosažena úspora energie minimálně 20 % průměrné celkové spotřeby energie za poslední dva roky. Výběrovým kritériem je zejména hodnota uspořené energie, přiměřená doba návratnosti vložených finančních prostředků a předpokládaný veřejný prospěch.
   • Příjemci podpory: Obce, městské části, společnosti vlastněné ze 100 % obcí či městskou částí.
   • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 28. 2. 2013.
  • Úspory energie ve výrobních průmyslových procesech
   • Zaměření dotačního titulu: Dotace je určena na organizační a/nebo technologické změny ve výrobních průmyslových procesech. Výběrovým kritériem je zejména hodnota uspořené energie a emisí CO2 a přiměřená doba návratnosti vložených finančních prostředků.
   • Příjemci podpory: Podnikatelé.
   • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 28. 2. 2013.
  • Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla v budově
   • Zaměření dotačního titulu: Dotace je určena na organizační a/nebo technologické změny ve výrobních průmyslových procesech. Výběrovým kritériem je zejména hodnota uspořené energie a emisí CO2 a přiměřená doba návratnosti vložených finančních prostředků.
   • Příjemci podpory: Podnikatelé.
   • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 28. 2. 2013.
  • Rekonstrukce otopné soustavy a zdroje tepla v budově
   • Zaměření dotačního titulu: Dotace je určena ke snížení energetické náročnosti energetického hospodářství budov (zejména pro potřeby školství, zdravotnictví a občanské vybavenosti) rekonstrukcí otopné soustavy včetně rekonstrukce či výměny topného zdroje.Dotace není určena pro výstavbu nového topného zdroje náhradou za zrušení centrálního zásobování teplem. Výběrovým kritériem je zejména hodnota uspořené energie a emisí CO2, přiměřená doba návratnosti vložených finančních prostředků, event. předpokládaný veřejný prospěch.
   • Příjemci podpory: Kraje, obce, městské části, sociální a zdravotnická zařízení, školy, bytová družstva, podnikatelé.
   • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 28. 2. 2013.

 

 

 Integrovaný operační program

 Zdroje informací: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Vyzvy-a-akce-(1)/Vyhlaseni-vyzvy-c-17-Podpora-tvorby-a-aktualizace

 • Dílčí programy
  • Modernizace a rozvoj systémů tvorby územních politik
   • Zaměření dotačního titulu: Zpracování územních plánů. Projekty na zpracování územních plánů podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů zahrnují:zpracování konceptu územního plánu projektantem, pokud je uloženo;vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí (SEA) včetně zpracování vyhodnocení důsledků na soustavu NATURA 2000; zpracování návrhu územního plánu pro společné jednání; zpracování návrhu územního plánu pro veřejné projednání.
   • Příjemci podpory: Obce od 500 obyvatel, které splňují alespoň jednu z následujících podmínek: leží v rozvojové (specifické) oblasti vymezené v zásadách územního rozvoje kraje; je uvedena v seznamu obcí, které leží v rozvojových (specifických) oblastech republikového významu; minimálně 10 staveb pro bydlení na území obce se nachází ve stanoveném záplavovém pásmu; obec musí v územním plánu prověřit rozvojový záměr obsažený v Politice územního rozvoje 2008 nebo v územně plánovací dokumentaci kraje.
   • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 16. 11. 2012.
  • Řízená modernizace a obnova přístrojového vybavení (zdravotnických prostředků) národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického zázemí
   • Zaměření dotačního titulu: Podpora je zaměřena na modernizaci a obnovu diagnostických a terapeutických zdravotnických prostředků, jejichž výkonnost neumožňuje dosáhnout standardních parametrů kvality péče. Výzva je zaměřena na dosažení standardů vybavenosti národních sítí vybraných specializovaných pracovišť cerebrovaskulární a kardiovaskulární péče: iktová centra, komplexní kardiovaskulární centra – spolupracující subjekty, komplexní cerebrovaskulární centra.
   • Příjemci podpory: Příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví; organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi, právnické osoby poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče.
   • Termín: Příjem žádostí již probíhá a bude ukončen 31. 1. 2013.

 

 

Operační program přeshraniční spolupráce ČR-Sasko

 Zdroje informací: http://www.ziel3-cil3.eu

 • Termín: Doporučený termín pro příjem žádostí, které budou projednány na Monitorovacím výboru programu 4. a 5. 6. 2013, je stanoven na 26. 3. 2013.
 • Dílčí programy
  • Kooperativní zlepšení a rozvoj infrastruktury dle poptávky a kooperací v oblasti regionálního plánování a rozvoje
   • Zaměření dotačního titulu: Opatření ke zvýšení propustnosti pohraničí a napojení pohraničí na důležité přeshraniční dopravní osy. Podpora přeshraniční veřejné regionální osobní opravy. Podpora informační společnosti, především z hlediska vícejazyčnosti. Podpora inovačních procesů v dětských zařízeních. Podpora společných
Nahrávám...
Nahrávám...