dnes je 26.8.2019
Input:

Aktuálně ze Sbírky zákonů

25.6.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1 Aktuálně ze Sbírky zákonů

Mgr. Jan Břeň

Uvádíme přehled vybraných právních předpisů a dalších aktů státních orgánů publikovaných ve Sbírce zákonů (od částky 45/2019 do částky 61/2019)

Částka 45 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 12. dubna 2019

Sdělení Ministerstva vnitra č. 105/2019 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Ministr vnitra vyhlásil na den 14. září 2019 nové volby do Zastupitelstva obce Pravy (okres Pardubice).

Částka 47 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 24. dubna 2019

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie [tj. směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2008/977/SVV], zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie [tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů); dále jen „GDPR”] a k naplnění práva každého na ochranu soukromí upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních údajů.

Tento zákon upravuje zpracování osobních údajů podle GDPR; zpracování osobních údajů příslušnými orgány za účelem předcházení, vyhledávání nebo odhalování trestné činnosti, stíhání trestných činů, výkonu trestů a ochranných opatření, zajišťování bezpečnosti České republiky nebo zajišťování veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti, včetně pátrání po osobách a věcech; zpracování osobních údajů při zajišťování obranných a bezpečnostních zájmů České republiky; další zpracování osobních údajů, které mají být nebo jsou zařazeny do evidence nebo jejichž zpracování probíhá zcela nebo částečně automatizovaně, nejde-li o zpracování osobních údajů fyzickou osobou v průběhu výlučně osobních nebo domácích činností, a upravuje rovněž postavení a pravomoc Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Účinnost od 24. dubna 2019

Zákon č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů

Tímto změnovým zákonem přijatým v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů bylo novelizováno celkem 39 zákonů. K těmto novelizovaným zákonům patří kupř. zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož např. povinný subjekt neposkytne rovněž osobní údaje o osobě, která je držitelem osvědčení fyzické osoby pro přístup k utajovaným informacím pro stupeň utajení Přísně tajné a Tajné, pokud by to mohlo ohrozit ochranu utajovaných informací. Povinný subjekt poskytne osobní údaje o veřejně činné osobě, funkcionáři nebo zaměstnanci veřejné správy, které vypovídají o jeho veřejné nebo úřední činnosti nebo o jeho funkčním nebo pracovním zařazení. Změnový zákon dále novelizoval mj. zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, podle jehož nového § 59a správce daně označí formou úředního záznamu nebo jiným vhodným způsobem osobní údaje, jejichž přesnost byla popřena nebo proti jejichž zpracování byla vznesena námitka, a tyto osobní údaje dále zpracovává i bez souhlasu subjektu údajů, a může provádět výkon správy daní, nejde-li o vydávání rozhodnutí, výhradně na základě automatizovaného zpracování osobních údajů; popis počítačových algoritmů a výběrová kritéria, na jejichž základě je toto zpracování prováděno, uvede správce daně v záznamech o činnosti zpracování osobních údajů a uchovává je nejméně po dobu jednoho roku od jejich posledního použití pro zpracování osobních údajů. Právo na přístup k osobním údajům zpracovávaným při správě daní uplatňuje daňový subjekt v rozsahu a způsobem stanoveným pro nahlížení do spisu nebo nahlížení do osobních daňových účtů; obdobně se postupuje při uplatnění práva třetí osoby na přístup k osobním údajům zpracovávaným při správě daní. Při uplatnění práva na námitku nebo jiného prostředku ochrany proti zpracování osobních údajů se použijí obdobně ustanovení o stížnosti.

Účinnost od 24. dubna 2019

Částka 48 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 24. dubna 2019

Nařízení vlády č. 112/2019 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů

Toto nařízení upravuje podmínky použití finančních prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení (dále jen „Fond”) formou dotace nebo úvěru ke krytí části nákladů spojených s výstavbou, modernizací nebo koupí sociálních nebo dostupných bytů nebo sociálních, smíšených nebo dostupných domů podle § 3 odst. 1 písm. a) a c) zákona o Státním fondu rozvoje bydlení.

Pro účely tohoto nařízení se rozumí způsobilou domácností společně hospodařící domácnost, která má nízký příjem a nevyhovující bydlení; sociálním bytem byt ve vlastnictví obce nebo dobrovolného svazku obcí, který má alespoň základní vybavení, určený k pronájmu způsobilé domácnosti, která si nemůže zajistit vyhovující bydlení na trhu, pořízený podle tohoto nařízení, jehož podlahová plocha dosahuje alespoň 23 m2 a nepřesahuje 120 m2; tzv. dostupným bytem byt určený k pronájmu ve vlastnictví obce nebo dobrovolného svazku obcí v dostupném nebo smíšeném domě, který není sociálním bytem, a jehož podlahová plocha dosahuje alespoň 23 m2 a nepřesahuje 120 m2.

Použít finanční prostředky Fondu a poskytnout podporu lze jen v případě, že žadatelem o podporu je obec nebo dobrovolný svazek obcí; u hlavního města Prahy může být žadatelem o podporu také městská část hlavního města Prahy a u územně členěných statutárních měst může být žadatelem o podporu také městský obvod nebo městská část, jsou-li k tomu oprávněny. Podporu lze poskytnout mj. jen za podmínky, že obec, která je žadatelem nebo jejíž městská část nebo městský obvod je žadatelem, nebo dobrovolný svazek obcí, který je žadatelem, je vlastníkem pozemku, na kterém bude pořízena stavba se sociálními nebo dostupnými byty výstavbou nebo modernizací; nebo stavba, ve které budou pořízeny sociální nebo dostupné byty, je ve výlučném vlastnictví obce, která je žadatelem nebo jejíž městská část nebo městský obvod je žadatelem, nebo dobrovolného svazku obcí, který je žadatelem.

Žadatel pronajme sociální nebo dostupný byt nejpozději do 6 měsíců od ukončení realizace investičního záměru. Nájemní smlouvu k sociálnímu bytu lze uzavřít pouze s fyzickou osobou ze způsobilé domácnosti, která se v případě, že tak obec stanoví, zaváže k přijímání sociální práce v obcí určeném rozsahu. Sociální pracovník ověří, zda se jedná o způsobilou domácnost. Nájemní smlouvu k sociálnímu bytu lze uzavřít nejvýše na 2 roky. Opětovně