dnes je 25.5.2019
Input:

Aktuálně ze Sbírky zákonů

15.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1 Aktuálně ze Sbírky zákonů

Mgr. Jan Břeň

Uvádíme přehled vybraných právních předpisů a dalších aktů státních orgánů publikovaných ve Sbírce zákonů (od částky 15/2018 do částky 44/2019)

Částka 15 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 14. února 2019

Zákon č. 35/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)

Novela zákona o státní službě přinesla řadu změn. Např. státní tajemníky bude nově odvolávat vláda na návrh příslušného ministra nebo vedoucího Úřadu vlády po projednání s náměstkem pro státní službu. Odvolání nebude předcházet povinné kárné nebo obdobné řízení (státní tajemníci se obdobně jako náměstek ministra vnitra pro státní službu vyjímají z kárné odpovědnosti). Výrazně se také snižují požadavky na účastníky druhého kola výběrového řízení (např. na vedoucího oddělení se ve druhém kole může přihlásit kdokoli, kdo splňuje podmínky pro přijetí do služebního poměru). Kromě vedoucích oddělení bude muset státní tajemník jmenování představeného projednat s příslušným členem vlády (ministrem) nebo vedoucím Úřadu vlády České republiky. U ředitelů a vedoucích oddělení se zrušuje třetí kolo výběrového řízení. Patrně nejvýraznější změnu představuje nová úprava služebního hodnocení. Dosavadní princip každoročního hodnocení všech státních zaměstnanců prováděného všemi služebními úřady v prvním čtvrtletí následujícího kalendářního roku se opouští. Pravidelné hodnocení všech státních zaměstnanců zařazených do konkrétního služebního úřadu se bude provádět alternativně jednou za rok, dva nebo tři, a to v závislosti na určení příslušným služebním orgánem ve služebním předpisu. Vedle uvedeného pravidelného služebního hodnocení bude možné v celé řadě případů provádět služební hodnocení podle potřeby, vždy však v odstupu alespoň šedesáti odsloužených dnů ode dne seznámení s předchozím služebním hodnocením (např. na žádost státního zaměstnance to bude možné nejvýše jednou ročně, nejpozději tři měsíce před termínem provedení pravidelného služebního hodnocení). V případě nevyhovujících výsledků se další služební hodnocení provede po devadesáti odsloužených dnech. Novela dílčím způsobem prolamuje dosavadní zásadu nemožnosti výjimek ze vzdělání (viz § 178 a 178a zákona č. 234/2014 Sb.), která se však týká pouze zaměstnanců přijatých do pracovního poměru, byť zařazených na služební místo. V pracovním poměru bude možné s šestiměsíční zkušební dobou řadové služební místo obsadit i osobou, která nesplňuje předepsané vzdělání, pokud v uplynulých 10 letech vykonávala správní činnosti podle § 5 zákona o státní službě nebo činnosti obdobné nejméně po dobu 4 let, splňuje vzdělání stanovené pro služební místo zařazené v platové třídě o jednu platovou třídu nižší, nebo získává studiem vzdělání stanovené pro služební místo, které se shoduje se stanoveným odborným zaměřením vzdělání. V desáté a vyšší platové třídě pak je možné zaměstnat osobu alespoň středního vzdělání s maturitní zkouškou na dobu určitou, pokud na toto místo byla neúspěšně vypsána alespoň dvě výběrová řízení. Tato osoba se do dvou let musí zapsat ke studiu a řádně studovat, po ukončení studia bude mít nárok na přijetí do služebního poměru a bude muset vykonat úřednickou zkoušku. Pro služební místo mohou být služebním předpisem stanoveny nejvýše 3 obory služby, a jde-li o služební místo představeného, nejvýše 4 obory služby. Pro služební místo mohou být stanoveny pouze obory služby, které odpovídají převažujícím a obvykle vykonávaným správním činnostem na tomto služebním místě; pro služební místo musí být vždy stanoven obor služby, v němž je vykonávána nejnáročnější správní činnost. V případě, že státnímu zaměstnanci přibude nový obor služby, musí mu služební úřad umožnit do 12 měsíců vykonat zvláštní část úřednické zkoušky. Pokud ji v této lhůtě nevykoná, bude dán důvod na převedení na jiné služební místo podle § 61 zákona o státní službě (nedojde tedy ke skončení služebního poměru jako u státního zaměstnance, který ještě žádnou úřednickou zkoušku složenou nemá). Státní zaměstnanec nově nebude moci odmítnout splnit úkol mimo jeho obor služby, pokud tento úkol spadá do působnosti jeho organizačního útvaru.

Účinnost od 1. března 2019

Nařízení vlády č. 36/2019 Sb., o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě osobního příplatku státního zaměstnance na výsledek služebního hodnocení a o změně nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

Ten, kdo provádí služební hodnocení státního zaměstnance (dále jen „hodnotitel”), posuzuje státního zaměstnance v jednotlivých hodnocených oblastech podle § 155 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě na základě hodnoticích kritérií, jejichž seznam je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Hodnoticími kritérii pro hodnocené oblasti jsou znalosti (znalost právních předpisů, stanovených postupů, nároků a pravidel potřebných pro výkon státní služby), dovednosti (komunikační dovednosti, sociální dovednosti, osobní přístup a manažerské dovednosti, jde-li o představeného) a výkon státní služby z hlediska správnosti, rychlosti a samostatnosti v souladu se stanovenými individuálními cíli (kvalita výkonu státní služby, množství plněných služebních úkolů a služební tempo, analýza a řešení problémů a organizování, řízení, kontrolování a hodnocení výkonu státní služby podřízených státních zaměstnanců a organizování, řízení, kontrolování a hodnocení výkonu práce podřízených zaměstnanců, jde-li o představeného). Hodnocená oblast se na výsledku služebního hodnocení státního zaměstnance podílí 20 % v případě znalostí, 20 % v případě dovedností a 60 % v případě výkonu státní služby z hlediska správnosti, rychlosti a samostatnosti v souladu se stanovenými individuálními cíli. Klasifikace plnění hodnocené oblasti odpovídá aritmetickému průměru klasifikací plnění hodnoticích kritérií, na jejichž základě je státní zaměstnanec v hodnocené oblasti posuzován, zaokrouhlenému matematicky na celé číslo. Hodnotitel klasifikuje hodnoticí kritérium 4 body, je-li plněno vysoko nad rámec nároků na ně kladených; 3 body, je-li plněno nad rámec nároků na ně kladených; 2 body, je-li plněno v rámci nároků na ně kladených; 1 bodem, je-li plněno v rámci nároků na ně kladených s občasnými výhradami, nebo 0 body, je-li plněno nedostatečně. Hodnotitel určí závěr služebního hodnocení způsobem stanoveným v příloze č. 2 k tomuto nařízení a vyjádří jej slovně. Hodnotitel uvede v závěru služebního hodnocení doporučení na přiznání, zvýšení, snížení nebo odejmutí osobního příplatku státnímu zaměstnanci nebo na ponechání osobního příplatku v nezměněné výši. Pokud jde o státního zaměstnance, který dosahoval

  • vynikajících výsledků, osobní příplatek nesmí být vyšší než 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní zaměstnanec vykonává státní službu,

  • velmi dobrých výsledků, osobní příplatek nesmí být vyšší než 40 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní zaměstnanec vykonává státní službu,

  • dobrých výsledků, osobní příplatek nesmí být vyšší než 30 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní zaměstnanec vykonává státní službu,

  • dostačujících výsledků, osobní příplatek nesmí být vyšší než 10 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní zaměstnanec vykonává státní službu, nebo

  • nevyhovujících výsledků, osobní příplatek nelze přiznat; služební orgán odejme takovému státnímu zaměstnanci přiznaný osobní příplatek.

Služební orgán může přiznat státnímu zaměstnanci, který je vynikajícím, všeobecně uznávaným odborníkem, vykonává státní službu na služebním místě zařazeném v 10. až 16. platové třídě, dosahoval ve státní službě vynikajících výsledků a v hodnocené oblasti znalosti byl klasifikován 4 body, osobní příplatek až do výše 100 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zařazeno služební místo, na kterém státní zaměstnanec vykonává státní službu.

Účinnost od 1. března 2019

Částka 17 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 15. února 2019

Zákon č. 38/2019 Sb., kterým se mění volební zákony, zákon o místním referendu, zákon o krajském referendu a soudní řád správní

Uvedený zákon upravuje některé technické a organizační prvky volebních procesů. Jedná se zejména o podmínky zajištění profesionality plnění úkolů okrskových volebních komisí:

  • předsedové, místopředsedové a zapisovatelé okrskových volebních komisí budou povinni se účastnit školení k zásadám hlasování a k systému zjišťování a zpracování výsledků voleb. Neúčast na školeních bude postihována snížením zvláštní odměny člena komise, pro kterého je účast na školení povinná, na úroveň zvláštní odměny takového člena komise, pro kterého taková účast povinná není,

  • ve všech volebních zákonech se stanoví povinnost starosty vyrozumět vybrané členy komisí o školeních. Pověřenému obecnímu úřadu volební zákony jednotně uloží zajišťovat a provádět školení k zásadám hlasování a zajišťovat školení k systému zjišťování a zpracování výsledků voleb, které provádí Český statistický úřad. Krajské úřady v případě potřeby poskytnou nezbytnou součinnost při zajišťování školení k zásadám hlasování pořádaných pověřenými obecními úřady a školení k systému zjišťování a zpracování výsledků voleb pořádaných Českým statistickým úřadem,

  • zapisovatel okrskové volební komise se stal plnoprávným členem okrskové volební komise s právem hlasovat,

  • zákon sjednocuje délku nepřítomnosti člena komise, která již má za následek zánik členství, na 2 hodiny a stanoví, že se musí jednat o nepřetržitou nepřítomnost,

  • zapisovateli (ve spolupráci s obecním úřadem) zákon ukládá dohlížet na řádné označení členů volební komise, např. jmenovkou u místa, kde sedí, a uvedením jména, příjmení, funkce a typu subjektu, který člena nominoval, popřípadě že je člen jmenován starostou.

Další změnu představuje např. skutečnost, že s výjimkou voleb do zastupitelstev obcí budou hlasovací lístky tištěny jednostranně. Odstraňují se nejasnosti ohledně využívání plakátovacích ploch poskytovaných obcí pro volební kampaně (plochu pro vylepení volebních plakátů poskytne obec k využití bezplatně; na takové bezúplatné plnění se nevztahují ustanovení o financování volební kampaně a ustanovení zvláštního zákona upravující hospodaření politických stran a politických hnutí).

Účinnost od 2. března 2019

Částka 19 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 15. února 2019

Zákon č. 46/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Novela školského zákona stanovila, že obec, svazek obcí, kraj a registrovaná církev a náboženská společnost, které bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva zřizovat církevní školy, mohou zřizovat přípravné třídy základní školy pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

Účinnost od 15. února 2019

Zákon č. 48/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

V § 1 (upravujícího státní svátky) výše uvedeného zákona se slova „17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii” nahrazují slovy „17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva”.

Účinnost od 15. února 2019

Zákon č. 49/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

V § 4 odst. 1 (upravujícího významné dny) výše uvedeného zákona se doplňuje nový významný den „8. říjen – Památný den sokolstva”.

Účinnost od 1. dubna 2019

Částka 20 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 21. února 2019

Nález Ústavního soudu ze dne 21. prosince 2018, sp. zn. Pl. ÚS 27/16, o návrhu skupiny senátorů Senátu Parlamentu České republiky, za kterou jedná senátor Ivo Valenta, na zrušení § 11 odst. 2, části § 11 odst. 3 a dále § 17 odst. 2 písm. j) a části § 17f písm. c) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 180/2016 Sb. (publikovaný pod č. 51/2019 Sb.)

Ústavní soud výše uvedený návrh zamítl.

Právní věty nálezu:

I. Ustanovení § 11 odst. 2 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 180/2016 Sb., nelze považovat za vyvlastňující opatření podle čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, nýbrž za ústavně přípustné omezení vlastníka potravin podle čl. 11 odst. 3 ve spojení s čl. 4 odst. 2 Listiny základních práv a svobod v jeho dispozičním právu k potravinám, které jsou podle předpisů potravinového práva Evropské unie a zákona o potravinách a tabákových výrobcích bezpečné, avšak nelze je uvádět na trh.

II. Ustanovení § 11 odst. 2 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 180/2016 Sb., je ve veřejném zájmu, neboť napadené opatření je součástí opatření v zájmu ochrany životního prostředí, ochrany zdraví, veřejného zdraví, podpory solidarity ve společnosti, vnitřní bezpečnosti a pořádku, stejně jako plnění závazků České republiky plynoucích pro ni z mezinárodního práva i členství v Evropské unii.

III. Určením způsobu, jak naložit s potravinami podle § 11 odst. 2 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 180/2016 Sb., je takovým omezením vlastnického práva, které je současně podle čl. 26 odst. 2 ve spojení s čl. 11 odst. 3 věty první Listiny základních práv a svobod zákonem stanovenou podmínkou pro podnikání zároveň přispívající k činnosti určených neziskových, humanitárních a dobročinných organizací a k ochraně ústavním pořádkem chráněných hodnot, aniž přitom zasahuje do podstaty a smyslu vlastnického práva a svobody podnikání.

IV. Poskytnout potraviny podle § 11 odst. 2 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 180/2016 Sb., je státem uloženou povinností, kterou proto nelze vykládat rozšiřujícím způsobem, nýbrž právě jen jako omezení práva vlastníka ve způsobu, jak může s takovými potravinami naložit; další s tím nutně související podmínky musí být upraveny dohodou s neziskovou organizací, která je nositelem oprávnění, plynoucích pro ni z takové povinnosti provozovatele potravinářského podniku.

V. Protože povinnost poskytnout takové potraviny nelze vykládat rozšiřujícím způsobem, není ani stanovením tzv. naturální daně, tudíž tato povinnost není v rozporu s čl. 11 odst. 5 ve spojení s čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

VI. Pokutu uloženou za přestupek podle § 17 odst. 2 písm. j) ve spojení s § 17f písm. c) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 180/2016 Sb., lze napadnout ve správním soudnictví, jehož prostředky je zajištěna ochrana práv provozovatele potravinářského podniku proti takovému zásahu a jeho přiměřenosti s přihlédnutím k poměrům přestupce, důvodům a způsobu porušení stanoveného pravidla v § 11 odst. 2 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 180/2016 Sb., a jeho škodlivým důsledkům.

VII. Hodnocení přiměřenosti zásahu za porušení stanovené povinnosti je možné i v rámci tzv. abstraktní kontroly ústavnosti, ale nutno přitom přihlížet i k povaze jiných skutkových podstat přestupků, na které se současně maximální výše pokuty vztahuje.

Částka 22 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 21. února 2019

Sdělení Ministerstva vnitra č. 55/2019 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Ministr vnitra vyhlásil na den 15. června 2019 nové volby do Zastupitelstva obce Žiželice (okres Louny).

Nález Ústavního soudu ze dne 8. ledna 2019, sp. zn. Pl. ÚS 30/18, o návrhu Ministerstva vnitra na zrušení čl. 2 písm. a) a čl. 3 odst. 1 obecně závazné vyhlášky města Postoloprty č. 1/2011, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a estetického vzhledu města, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 4/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a estetického vzhledu města (publikovaný pod č. 56/2019 Sb.)

Ústavní soud výše uvedená ustanovení obecně závazné vyhlášky města Postoloprty zrušil dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.

Právní věty nálezu:

Ústavní soud