Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuálně ze Sbírky zákonů

10.10.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1 Aktuálně ze Sbírky zákonů

Mgr. Jan Břeň

Uvádíme přehled vybraných právních předpisů a dalších aktů státních orgánů publikovaných ve Sbírce zákonů (od částky 85/2018 do částky 108/2018)

Částka 85 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 14. srpna 2018

Vyhláška č. 165/2018 Sb., o obsahu a rozsahu kurzů komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob

Tato vyhláška upravuje obsah a rozsah bezplatné výuky v kurzech komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob pro rodiče, u jejichž dítěte byla diagnostikována praktická nebo úplná hluchota nebo hluchoslepota.

Kurzy komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob se pro účely této vyhlášky dělí na kurz českého znakového jazyka a kurzy komunikačních systémů vycházejících z českého jazyka.

Kurzy komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob se vyhlašují zpravidla na období školního roku. Délka kurzu českého znakového jazyka a kurzu komunikačních systémů vycházejících z českého jazyka je nejvýše 64 vyučovacích hodin. Vyučovací hodina trvá 45 minut.

Účinnost od 1. září 2018

Částka 86 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 16. srpna 2018

Zákon č. 167/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Novela školského zákona mj. stanoví, že předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

Účinnost od 1. září 2018 (s výjimkou)

Zákon č. 169/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Novela zákona mj. stanoví, že v řízení podle stavebního zákona, které je řízením s velkým počtem účastníků, se oznámení o zahájení řízení doručuje postupem podle stavebního zákona. Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou, o čemž se tito účastníci poučí v oznámení o zahájení řízení, je-li jim doručováno jednotlivě.

Příslušný k vedení územního řízení a řízení o vyvlastnění, jehož předmětem je stavba dopravní infrastruktury, je krajský úřad kraje, na jehož území se má stavba uskutečnit. Má-li se stavba dopravní infrastruktury uskutečnit na území hlavního města Prahy, je příslušným k vedení územního řízení a řízení o vyvlastnění, jehož předmětem je stavba dopravní infrastruktury, Magistrát hlavního města Prahy.

Účinnost od 31. srpna 2018 (s výjimkami)

Částka 88 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 16. srpna 2018

Zákon č. 172/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Novela zákona mj. stanoví, že obec a kraj provádějí opatření, která jim byla uložena v příslušném programu zlepšování kvality ovzduší, v rámci svých možností tak, aby bylo imisního limitu dosaženo co nejdříve. Pro tyto účely vypracuje tato obec a kraj do 12 měsíců ode dne vyhlášení příslušného programu zlepšování kvality ovzduší ve Věstníku Ministerstva životního prostředí v návaznosti na tento program svůj časový plán provádění opatření, který zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Kraj poskytne obci potřebnou součinnost při zpracování časového plánu za účelem zajištění jeho souladu s časovým plánem kraje.

Účinnost od 1. září 2018 (s výjimkami)

Zákon č. 175/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Novela obecního zřízení rozšiřuje okruh stávajících 25 statutárních měst o jedno nové statutární město Třinec.

Účinnost od 31. srpna 2018

Zákon č. 176/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Novela správního řádu upravuje otázku tzv. systémové pojatosti tak, že úřední osoba není vyloučena ze všech úkonů v řízení, při jejichž provádění by mohla výsledek řízení ovlivnit, pokud je pochybnost o její nepodjatosti vyvolána (pouze) jejím služebním poměrem nebo pracovněprávním nebo jiným obdobným vztahem ke státu nebo k územnímu samosprávnému celku.

Účinnost od 1. listopadu 2018

Částka 89 Sbírky zákonů, která byla