Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

Aktuálně ze Sbírky zákonů

5.11.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1 Aktuálně ze Sbírky zákonů

Mgr. Jan Břeň

Uvádíme přehled vybraných právních předpisů a dalších aktů státních orgánů publikovaných ve Sbírce zákonů (od částky 111/2018 do částky 124/2018)

Částka 111 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 9. října 2018

Vyhláška č. 222/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

Tato velmi stručná novela vyhlášky o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků vypouští správní činnosti spočívající v interním auditu; tj. dochází ke zrušení povinnosti interních auditorů prokázat zvláštní odbornou způsobilost pro správní činnost při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu.

Důvody pro výše uvedenou právní úpravu jsou následující. Podle § 28 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zajišťuje interní audit uvnitř orgánu veřejné správy funkčně nezávislý útvar, případně k tomu zvlášť pověřený zaměstnanec, organizačně oddělený od řídících výkonných struktur. Funkční nezávislost interního auditora a jeho organizační oddělení od řídících výkonných struktur v orgánech veřejné správy zajišťuje zákonem stanovená povinnost podřídit útvar interního auditu nebo samostatného interního auditora přímo pod vedoucího orgánu veřejné správy.

V případě obce musí být útvar interního auditu nebo interní auditor podle § 29 odst. 1 zákona o finanční kontrole přímo podřízen starostovi (v případě kraje řediteli krajského úřadu a v hlavním městě Praze řediteli Magistrátu hlavního města Prahy), přičemž zákon o finanční kontrole nestanoví, zda osoby vykonávající činnost interního auditu musí být u územních samosprávných celků zařazeny do úřadu územního samosprávného celku či nikoliv. Pro výkon činnosti interního auditora přitom není podle Ministerstva financí, které je věcným gestorem zákona o finanční kontrole, podstatné, zda je či není úředníkem podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V praxi územních samosprávných celků je přitom běžné jak zařazení interního auditora do úřadu územního samosprávného celku, tak zařazení mimo strukturu úřadu. Za této situace proto není důvodné, aby předpokladem pro výkon činnosti interního auditora bylo prokázání zvláštní odborné způsobilosti podle vyhlášky o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků.

Účinnost od 1. listopadu 2018

Vyhláška č. 224/2018 Sb., o vydání pamětní zlaté mince po 10 000 Kč ke 100. výročí vzniku Československa

Dnem 23. října 2018 se vydává pamětní zlatá mince po 10 000 Kč ke 100. výročí vzniku Československa.

Na lícní straně mince je ztvárněno návrší s lípou. Koruna lipového stromu je překryta štíty s heraldickými zvířaty z velkého státního znaku. Uprostřed je český lev, vlevo od něj je moravská orlice a vpravo od něj je slezská orlice. Uvnitř návrší se nachází označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky „10 000 Kč”. Po obvodu mince je v opisu název státu „ČESKÁ REPUBLIKA” umístěný v dvouřádkovém perlovci. Značka České mincovny, která je tvořena kompozicí písmen „Č” a „M”, je při pravém okraji mince za slovem „ČESKÁ”.

Na rubové straně mince je v horní části mincovního pole vyobrazen velký znak Československé republiky. Pod znakem se nacházejí faksimile podpisů Edvarda Beneše, T. G. Masaryka a M. R. Štefánika. V dolní části mincovního pole je ztvárněno návrší s lipovou sazenicí. Uvnitř návrší jsou letopočty „1918” a „2018”. Po obvodu mince je v opisu text „VZNIK ČESKOSLOVENSKA” umístěný v dvouřádkovém perlovci. Za slovem „VZNIK” jsou v rámečku iniciály autora mince akademického malíře Vladimíra Pavlici, které jsou tvořeny kompozicí písmen „V” a „P”.

Účinnost od 23. října 2018

Částka 114 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 16. října 2018

Vyhláška č. 228/2018 Sb., o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 I

Dnem 24. října 2018 se vydávají mince po 20 Kč vzoru 2018 I (dále jen „dvacetikoruna”).

Na rubové straně dvacetikoruny je portrét Tomáše Garrigua Masaryka. Po obvodu dvacetikoruny je v uzavřeném opisu zleva letopočet „1850”, text „T. G. MASARYK”, letopočet „1937” a označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky „20 Kč”. Všechny části opisu jsou od sebe odděleny tečkami. Autorem návrhu dvacetikoruny je akademický sochař Vladimír Oppl. Iniciály jeho jména, přes sebe položená písmena „V” a „O”, jsou umístěny pod zkratkou peněžní jednotky.

Účinnost od 24. října 2018

Vyhláška č. 229/2018 Sb., o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 II

Dnem 24. října 2018 se vydávají mince po 20 Kč vzoru 2018 II (dále jen „dvacetikoruna”).

Na rubové straně dvacetikoruny je portrét Milana Rastislava Štefánika. Po obvodu dvacetikoruny je v uzavřeném opisu zleva letopočet „1880”, text „M. R. ŠTEFÁNIK”, letopočet „1919” a označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky „20 Kč”.

Účinnost od 24. října 2018

Vyhláška č. 230/2018 Sb., o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 III

Dnem 24. října 2018 se vydávají mince po 20 Kč vzoru 2018 III (dále jen „dvacetikoruna”).

Na rubové straně dvacetikoruny je portrét Edvarda Beneše. Po obvodu dvacetikoruny je v uzavřeném opisu zleva letopočet „1884”, text „EDVARD BENEŠ”, letopočet „1948” a označení nominální hodnoty mince se zkratkou peněžní jednotky „20 Kč”.

Účinnost od 24. října 2018

Částka 118 Sbírky zákonů, která byla rozeslána dne 18. října 2018

Nález Ústavního soudu ze dne 11. září 2018, sp. zn. Pl. ÚS 24/17, o návrhu Nejvyššího správního soudu na zrušení § 48 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 530/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních