dnes je 21.7.2024

Input:

92/2015 Sb., Nařízení vlády o pravidlech pro organizaci služebního úřadu

č. 92/2015 Sb., Nařízení vlády o pravidlech pro organizaci služebního úřadu
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 8. dubna 2015
o pravidlech pro organizaci služebního úřadu
Vláda nařizuje podle § 205 písm. a) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:
§ 1
Základní ustanovení
(1)  Organizační strukturu služebního úřadu tvoří organizační útvary a služební místa, pracovní místa, popřípadě místa, na kterých je vykonávána práce v rámci jiných právních vztahů, (dále jen „systemizované místo”) zařazená v organizačním útvaru nebo mimo organizační útvar.
(2)  Organizačním útvarem je oddělení, odbor a sekce. V Ministerstvu zahraničních věcí je organizačním útvarem také zastupitelský úřad.
(3)  Systemizovaným místem zařazeným mimo organizační útvar je zejména místo člena vlády, náměstka člena vlády, vedoucího služebního úřadu a zástupce vedoucího služebního úřadu, zřizuje-li toto systemizované místo jiný právní předpis.
§ 2
Systemizovaná místa
(1)  Systemizovaná místa zařazená v organizačním útvaru zpravidla obsahují související správní činnosti nebo práce.
(2)  Systemizované místo, které je
a)  služebním místem, obsahuje správní činnosti, jejichž výkon se na něm požaduje, a klasifikuje se platovou třídou, do které je v katalogu správních činností zařazena nejnáročnější správní činnost,
b)  pracovním místem, obsahuje práce, jejichž výkon se na něm požaduje, a klasifikuje se platovou třídou, do které je v katalogu prací ve veřejných službách a správě zařazena nejnáročnější práce,
c)  služebním místem představeného, se zřizuje v čele organizačního útvaru, ve kterém se vykonává státní služba, nebo v čele služebního úřadu, a klasifikuje se platovou třídou, do které je v katalogu správních činností zařazena nejnáročnější správní činnost vykonávaná v organizačním útvaru nebo ve služebním úřadu, v jehož čele představený stojí,
d)  pracovním místem vedoucího zaměstnance, se zřizuje v čele organizačního útvaru, ve kterém se nevykonává státní služba, nebo v čele služebního úřadu, a klasifikuje se platovou třídou, do které je v katalogu prací ve veřejných službách a správě zařazena nejnáročnější práce vykonávaná v organizačním útvaru nebo ve služebním úřadu, v jehož čele vedoucí zaměstnanec stojí.
Organizační útvary
§ 3
(1)  Oddělení lze zřídit, bude-li tvořeno alespoň 4 systemizovanými místy.
(2)  Oddělení, které je
a)  pracovištěm plnícím úkoly v užším územním rozsahu, než je rozsah územní působnosti služebního úřadu, nebo součástí takového pracoviště,
b)  kabinetem člena vlády, nebo
c)  kanceláří člena vlády, kanceláří vedoucího služebního úřadu, kanceláří náměstka pro řízení sekce, kanceláří státního tajemníka nebo kanceláří ředitele sekce,

lze zřídit, bude-li tvořeno alespoň 3 systemizovanými místy.
(3)  Ve služebním úřadu, jehož organizační strukturu vždy schvaluje ten, kdo je v jeho čele, ve služebním úřadu s jinou než celostátní působností a v zastupitelském úřadu lze oddělení zřídit za stejných podmínek jako oddělení podle odstavce 2.
(4)  Vedoucí oddělení v ministerstvu nebo v Úřadu vlády je bezprostředně podřízen řediteli odboru, vedoucímu zastupitelského úřadu, náměstkovi pro řízení sekce, státnímu tajemníkovi nebo členovi vlády. Vedoucí
Nahrávám...
Nahrávám...