dnes je 3.7.2022

Input:

85/1978 Sb., Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění účinném k 13.10.2000

č. 85/1978 Sb., Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, ve znění účinném k 13.10.2000
[zrušeno č. 250/2021 Sb.]
VYHLÁŠKA
Českého úřadu bezpečnosti práce
ze dne 26. června 1978
o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
352/2000 Sb.
(k 13.10.2000)
mění (v § 4 vkládá nový odst. 4)
Český úřad bezpečnosti práce stanoví podle § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v dohodě s Českou odborovou radou a ostatními ústředními orgány:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Rozsah platnosti
(1) Vyhláška se vztahuje na organizace, které vyrábějí, montují, provozují, opravují, udržují plynová zařízení (dále jen „zařízení”) nebo provádějí jejich revize.
(2) Za zařízení se pro účely této vyhlášky považují zařízení podléhající státnímu odbornému dozoru nad bezpečností práce, vykonávanému Českým úřadem bezpečnosti práce a inspektoráty bezpečnosti práce, a to zařízení pro
a) výrobu a úpravu plynů,
b) skladování a přepravu plynů,
c) plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic,
d) zkapalňování a odpařování plynů,
e) zvyšování a snižování tlaku plynů,
f) rozvod plynů,
g) spotřebu plynů spalováním.
(3) Za zařízení uvedená v odstavci 2 se nepovažují zařízení, která jsou v osobním užívání uživatelů bytů a místností nesloužících k bydlení.
(4) Za plyny se pro účely této vyhlášky považují látky, jejichž kritická teplota je nižší než 50 °C, nebo látky, u nichž je při teplotě 50 °C absolutní tlak (tense) par vyšší než 0,3 MPa (3 kp/cm2) .1)
§ 2
Všeobecné ustanovení
(1) Provedením revizí (§ 4) nebo zkoušek (§ 9) zařízení pověří organizace pracovníka, který má k této činnosti osvědčení o odborné způsobilosti (dále jen „revizní technik”). Toto osvědčení2) vydává inspektorát bezpečnosti práce3) (dále jen „inspektorát”) příslušný podle místa výkonu práce pověřovaného pracovníka.
(2) Organizace může zajistit provádění revizí nebo zkoušek zařízení prostřednictvím jiné organizace, která má k této činnosti oprávnění4) vydané inspektorátem.
ČÁST DRUHÁ
KONTROLY, REVIZE A ZKOUŠKY ZAŘÍZENÍ
§ 3
Kontrola zařízení
(1) Kontrolou zařízení je posouzení, zda stav provozovaného zařízení odpovídá požadavkům odpovídá požadavkům bezpečnosti práce a technických zařízení a požadavkům požární ochrany.
(2) Kontrolou zařízení pověří organizace pracovníka, který prokazatelně ovládá bezpečnostní předpisy pro obsluhu kontrolovaného zařízení, bezpečnostní předpisy související, požární řád a poplachové směrnice a který je zaškolen v obsluze zařízení.
(3) O kontrole zařízení provede pověřený pracovník záznam do provozního deníku, který obsahuje:
a) jméno a příjmení pracovníka, který kontrolu provedl,
b) datum kontroly,
c) rozsah kontroly,
d) zjištěné závady a návrhy na jejich odstranění,
e) podpis pracovníka, který kontrolu provedl.
(4) Kontrola zařízení se uskuteční jednou za rok; v případě, že technický stav zařízení nebo provozní zkušenosti vyžadují častější kontroly, nařídí vedoucí organizace jejich provádění v kratších termínech.
§ 4
Revize zařízení
(1) Revize zařízení jsou výchozí (§ 6) a provozní (§ 8); rozumí se jimi celkové posouzení zařízení, při
Nahrávám...
Nahrávám...