dnes je 22.5.2024

Input:

67/2015 Sb., Vyhláška o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu), ve znění účinném k 19.6.2019

č. 67/2015 Sb., Vyhláška o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu), ve znění účinném k 19.6.2019
VYHLÁŠKA
ze dne 1. dubna 2015
o pravidlech plavebního provozu
(pravidla plavebního provozu)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
139/2019 Sb.
(k 19.6.2019)
mění § 5, § 8, § 40, § 41, § 72, § 85 a přílohu č. 5
139/2019 Sb.
(k 4.12.2019)
ruší § 53 - dosud neuvedeno
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 52 zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 118/2004 Sb., zákona č. 309/2008 Sb. a zákona č. 187/2014 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 5 odst. 6, § 18 odst. 3, § 22 odst. 4, § 24 odst. 4, § 29e odst. 3, § 29f odst. 3, § 29i odst. 2, § 29j odst. 3, § 29k, § 30a odst. 8 a § 30b odst. 7 zákona:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ A UŽITÍ VODNÍ CESTY
§ 1
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) plavidlem s vlastním pohonem plavidlo vybavené vlastním strojním pohonem, s výjimkou plavidla, jehož strojní pohon je používán pouze pro manévry a snadnější vedení při vlečení nebo tlačení,
b) stojícím plavidlem plavidlo, které je přímo nebo nepřímo zakotveno nebo přímo nebo nepřímo vyvázáno ke břehu,
c) plujícím plavidlem plavidlo, které není přímo nebo nepřímo zakotveno, vyvázáno ke břehu nebo není nasedlé,
d) nasedlým plavidlem plavidlo, které uvázlo na překážce nebo na dně vodní cesty, v důsledku čehož došlo ke ztrátě jeho volného pohybu,
e) zastavením pro plující plavidlo stav, při kterém plavidlo stojí ve vztahu ke břehu.
§ 2
Vůdce sestavy plavidel
Vůdce sestavy plavidel se určuje takto:
a) je-li v sestavě plavidel pouze jedno plavidlo s vlastním pohonem, vůdcem sestavy je vůdce tohoto plavidla,
b) plují-li v čele vlečné sestavy dvě nebo více plavidel s vlastním pohonem za sebou, vůdcem sestavy je vůdce prvního plavidla s vlastním pohonem; je-li však v čele sestavy jako první plavidlo krátkodobě použito pomocné plavidlo s vlastním pohonem určené k vlečení nebo tlačení (dále jen „remorkér”) k zabezpečení proplutí obtížným úsekem vodní cesty, zejména úžinou nebo mostem, je vůdcem sestavy vůdce druhého plavidla s vlastním pohonem,
c) plují-li v čele vlečné sestavy dvě nebo několik bočně seskupených plavidel s vlastním pohonem, je vůdcem sestavy vůdce plavidla, z kterého bylo předáno vlečné lano na vlečená plavidla, v ostatních případech je vůdcem sestavy vůdce plavidla s nejvyšším strojním výkonem,
d) je-li tlačná sestava tlačena dvěma remorkéry vedle sebe, vůdcem sestavy je vůdce tlačného remorkéru, který zajišťuje hlavní pohon sestavy.
§ 3
Kormidlování plavidla
(1) Pro řádné ovládání plavidla je třeba zajistit, aby kormidlující osoba mohla v kormidelně, kterou je prostor nebo nástavba na palubě, odkud se řídí plavidlo, přijímat příkazy a předávat informace, aby slyšela zvukové signály a měla rozhled všemi směry. Vyžadují-li si to okolnosti, je třeba zajistit na plavidle pozorovatele nebo použít zařízení pro příjem zvukových signálů.
(2) Plavidlo s vlastním pohonem, s výjimkou malého plavidla, schopné plout vyšší rychlostí než 40 km/h ve vztahu k vodní hladině, (dále jen „vysokorychlostní plavidlo”) kormidluje osoba způsobilá podle vyhlášky o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel, která je zároveň způsobilá k vedení plavidla pomocí radaru. V kormidelně takového plavidla musí být
Nahrávám...
Nahrávám...