dnes je 22.7.2024

Input:

592/2006 Sb., Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti, ve znění účinném k 1.5.2016

č. 592/2006 Sb., Nařízení vlády o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti, ve znění účinném k 1.5.2016
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 12. prosince 2006
o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
136/2016 Sb.
(k 1.5.2016)
mění, celkem 24 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
Vláda nařizuje podle § 21 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) (dále jen „zákon”):
§ 1
Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a stanoví
a)  požadavky pro udělení, pozastavení, změnu nebo zrušení akreditace pro provádění zkoušek odborné způsobilosti a periodických zkoušek (dále jen „akreditace”) podnikající fyzické nebo právnické osoby,
b)  zkušební okruhy teoretických znalostí a praktických dovedností pro zkoušku z odborné způsobilosti a periodickou zkoušku,
c)  obsah a způsob provedení zkoušky z odborné způsobilosti a periodické zkoušky, jejich organizaci, průběh, hodnocení a podmínky pro opravu těchto zkoušek, jakož i náležitosti osvědčení o úspěšném vykonání uvedených zkoušek,
d)  vedení dokumentace a evidence držitelem akreditace o stanovených termínech zkoušek, o jejich změnách, o vykonaných zkouškách odborné způsobilosti a periodických zkouškách, včetně zasílání informací o jejich výsledku.
§ 2
(1)  Zkušební okruhy teoretických znalostí a praktických dovedností pro zkoušku z odborné způsobilosti a periodickou zkoušku k
a)  zajišťování úkolů v prevenci rizik podle § 9 zákona jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení,
b)  činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle § 14 a 18 zákona jsou uvedeny v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
(2)  Obsah a způsob ověření teoretických znalostí a praktických dovedností při provedení zkoušky z odborné způsobilosti a periodické zkoušky jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
Akreditace pro provádění zkoušek odborné způsobilosti
§ 3
(1)  Předkladatelem návrhu na udělení akreditace pro provádění zkoušek odborné způsobilosti (dále jen „návrh”) může být fyzická nebo právnická osoba (dále jen „předkladatel”). Požadavkem pro udělení akreditace pro provádění zkoušek odborné způsobilosti je, že předkladatel prokáže zajištění nezbytných organizačních, materiálních, technických a personálních předpokladů k řádnému ověřování odborné způsobilosti fyzických osob pro provádění úkolů v hodnocení a prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v rozsahu stanoveném zákonem a zvláštním právním předpisem2)
a)  předložením projektu ověřování odborné způsobilosti obsahujícím podrobný popis personálního zabezpečení, finančního zajištění, technického vybavení, postupů, metod a způsobů ověřování odborné způsobilosti, včetně souboru zkušebních otázek pro písemné testy, ústní zkoušky a zadání písemných prací se zaměřením na obor činnosti, pro který se zkouška z odborné způsobilosti
Nahrávám...
Nahrávám...