dnes je 21.7.2024

Input:

54/2005 Sb., Vyhláška o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění účinném k 1.5.2019

č. 54/2005 Sb., Vyhláška o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění účinném k 1.5.2019
VYHLÁŠKA
ze dne 26. ledna 2005
o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
107/2019 Sb.
(k 1.5.2019)
mění § 1, § 2, § 3, § 4, § 5 a § 6; nové přechodné ustanovení
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):
Sestavování a složení konkursních komisí
§ 1
(1)  Předsedu a další členy konkursní komise (dále jen „komise”) pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místo ředitele školské právnické osoby nebo ředitele příspěvkové organizace vykonávající činnost školy nebo školského zařízení (dále jen „právnická osoba vykonávající činnost školy”) jmenuje nejpozději 30 dní před konáním konkursu zřizovatel příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen „zřizovatel”), pro kterou se konkursní řízení koná.
(2)  Funkci tajemníka komise, který organizačně a administrativně zabezpečuje jednání komise, vykonává fyzická osoba pověřená zřizovatelem. Tajemník není členem komise.
(3)  Pokud člen komise přestane svou funkci vykonávat, zřizovatel jej odvolá a jmenuje nového člena komise.
§ 2
(1)  Členy komise jsou v případě konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele právnické osoby vykonávající činnost školy zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy1) jmenováni:
a)  2 členové určení zřizovatelem,
b)  2 členové, kterými jsou odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství podle druhu a typu příslušné školy nebo školského zařízení, personalista nebo psycholog, určení Českou školní inspekcí,
c)  1 člen, kterým je pedagogický pracovník2) příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy, určený tajnou volbou pedagogické rady, v níž získá nadpoloviční většinu hlasů všech přítomných členů pedagogické rady,
d)  1 člen, kterým je školní inspektor České školní inspekce, a
e)  1 člen, kterým je člen školské rady3) zvolený zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky nebo studenty, určený volbou školské rady, je-li zřízena; pokud je za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky nebo studenty do školské rady zvolen jen 1 člen, považuje se za určeného tento člen.
(2)  Členy komise jsou v případě konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele právnické osoby vykonávající činnost školy zřizované krajem4) jmenováni:
a)  2 členové určení zřizovatelem,
b)  1 člen určený krajským úřadem,
c)  2 členové, kterými jsou odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení ve školství podle druhu a typu příslušné školy nebo školského zařízení, personalista nebo psycholog, určení Českou školní inspekcí,
d)  1 člen, kterým je pedagogický pracovník2) příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy, určený tajnou volbou pedagogické rady, v níž získá nadpoloviční většinu hlasů všech přítomných členů pedagogické rady,
e)  1 člen, kterým je školní inspektor České školní inspekce, a
f)  1 člen, kterým je člen školské rady3) zvolený zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými
Nahrávám...
Nahrávám...