dnes je 22.7.2024

Input:

40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění účinném k 1.1.2013, platné do 31.12.2013

č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění účinném k 1.1.2013, platné do 31.12.2013
OBČANSKÝ ZÁKONÍK
ze dne 26. února 1964
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
58/1969 Sb.
(k 1.7.1969)
ruší § 426
146/1971 Sb.
(k 1.1.1972)
nepřímo, kompetence
131/1982 Sb.
(k 1.4.1983)
mění, doplňuje
137/1982 Sb.
(k 1.1.1983)
nepřímo, kompetence
ÚZ 70/1983 Sb.
 
 
94/1988 Sb.
(k 1.7.1988)
ruší § 508 odst. 2 a označení odst. 1
188/1988 Sb.
(k 1.1.1989)
mění, doplňuje
87/1990 Sb.
(k 29.3.1990)
mění
105/1990 Sb.
(k 1.5.1990)
ruší § 397 odst. 4, § 489a a § 490 odst. 2
116/1990 Sb.
(k 1.5.1990)
ruší § 196, § 197, § 392, § 393, § 493 odst. 2
87/1991 Sb.
(k 1.4.1991)
mění
509/1991 Sb.
(k 1.1.1992)
mění, doplňuje
ÚZ 47/1992 Sb.
 
 
264/1992 Sb.
(k 1.1.1993)
mění, doplňuje
267/1994 Sb.
(k 1.1.1995)
mění, doplňuje
104/1995 Sb.
(k 1.7.1995)
mění
118/1995 Sb.
(k 1.10.1995)
mění
89/1996 Sb.
(k 1.7.1996)
mění, doplňuje
94/1996 Sb.
(k 1.6.1996)
mění
227/1997 Sb.
(k 1.1.1998)
mění, doplňuje
91/1998 Sb.
(k 1.8.1998)
mění, doplňuje
165/1998 Sb.
(k 1.9.1998)
mění
159/1999 Sb.
(k 1.10.2000)
mění
363/1999 Sb.
(k 1.4.2000)
mění
27/2000 Sb.
(k 1.5.2000)
mění
103/2000 Sb.
(k 1.7.2000)
mění
227/2000 Sb.
(k 1.10.2000)
mění
367/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění (12 novelizačních bodů - též v části první doplňuje hlavu pátou, v části druhé novou hlavu třetí A)
229/2001 Sb.
(k 30.6.2001)
ruší § 879c, 879d a 879e včetně označení hlav a nadpisů
317/2001 Sb.
(k 1.1.2002)
mění (21 novelizačních bodů, které se týkají § 152, 153, 155 až 162, 164 až 173)
501/2001 Sb.
(k 31.12.2001)
nové znění § 19c
125/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 567 odst. 2
135/2002 Sb.
(k 1.7.2002)
mění § 54, v části první hlavě páté se vkládají nové § 58 až 65
135/2002 Sb.
(k 1.5.2004)
§ 64 odst. 2 a § 65
136/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
v § 106 doplňuje odst. 3, mění § 616, § 619, § 620, § 622, § 623, v § 626 odst. 2 a doplňuje odst. 3 a v § 627 doplňuje odst. 3, nová přech ust. (bod 1 se týká § 622)
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění § 20i odst. 2
nález ÚS
476/2002 Sb.
(k 1.4.2003)
nepřímo, ruší novelizaci zákonem č. 501/2001 Sb. (§ 19c)
88/2003 Sb.
(k 1.4.2003)
nové znění § 19c, zachovává znění platné k 31.3.2003
37/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
ruší § 104 a hlavu patnáctou části osmé
47/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
v § 444 doplňuje odst. 3. a vkládá nový § 449a
480/2004 Sb.
(k 7.9.2004)
v § 53 mění odst. 4, 7 a 8 a vkládá odst. 5,
vkládá § 53a, mění § 54
554/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
v § 33b odst. 2 doplňuje slova, v § 476d odst. 1 nahrazuje slova, v § 477 odst. 2 doplňuje slova, v části sedmé vkládá hlavu čtvrtou
359/2005 Sb.
(k 1.10.2005)
v § 135 mění odst. 1, vkládá odst. 3 a doplňuje odst. 5
56/2006 Sb.
(k 8.3.2006)
mění 11 novelizačních bodů, nové přechodné ustanovení
57/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
mění § 54b odst. 2 písm. j), § 54b odst. 5 písm. a) a b)
107/2006 Sb.
(k 31.3.2006)
mění § 685, § 687, § 689, § 696, § 706, § 708, § 710, § 711, § 712, § 714, § 718, § 719
vkládá nový § 686a, § 711a, nová přechodná ustanovení
115/2006 Sb.
(k 1.7.2006)
vkládá slova v § 15, § 116, § 473 až § 475 a § 706, vkládá nový § 705a
160/2006 Sb.
(k 27.4.2006)
v § 447 odst. 3 doplňuje slova
264/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
v § 447 vkládá odst. 3 a mění § 551 odst. 1, nové přechodné ustanovení
264/2006 Sb.
(k 1.1.2015)
vkládá § 425, § 426, § 426a a § 426b; mění § 447 odst. 2 - dosud neuvedeno
ve znění zák. č. 463/2012 Sb.
315/2006 Sb.
(k 1.9.2006)
v § 166 mění odst. 1, 2 a 4
443/2006 Sb.
(k 18.9.2006)
v § 151p odst. 4 vkládá věty
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 175 odst. 2 a § 176 odst. 2
230/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
vkládá označení hlavy páté za § 51; mění § 54a odst. 1, § 54b odst. 2 písm. d) a odst. 8
306/2008 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 447 odst. 1, 2 a 3 a § 710 odst. 6
384/2008 Sb.
(k 20.10.2008)
mění § 476d odst. 4 a 5
41/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti bylo novelizační ustanovení zrušeno
215/2009 Sb.
(k 20.7.2009)
mění § 19c
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 20i odst. 2
285/2009 Sb.
(k 1.11.2009)
vkládá v § 54a odst. 5 a v § 567 odst. 3; mění § 567 odst. 2
155/2010 Sb.
(k 1.8.2010)
mění § 40a, § 52 odst. 3, § 55 odst. 2
28/2011 Sb.
(k 23.2.2011)
mění § 58 až 65, § 612, § 620; vkládá nové § 66 až 71
132/2011 Sb.
(k 25.5.2011)
v § 696 vkládá nové odst. 2 až 5
132/2011 Sb.
(k 1.11.2011)
mění § 685, § 686a, § 687, § 688, § 689, § 690, § 696, § 706, § 708, § 709, § 710, § 711, § 711a, § 712, § 713, § 715, § 718; nová přechodná ustanovení
139/2011 Sb.
(k 27.5.2011)
mění § 54a odst. 1
420/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 20j odst. 2
428/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 54a odst. 1
142/2012 Sb.
(k 1.7.2012)
mění § 20i odst. 2 a vkládá nový § 20k
170/2012 Sb.
(k 14.6.2012)
mění § 57 odst. 1
202/2012 Sb.
(k 1.9.2012)
mění § 112 a § 583
Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
HLAVA PRVNÍ
OBČANSKOPRÁVNÍ VZTAHY A JEJICH OCHRANA
§ 1
(1)  Úprava občanskoprávních vztahů přispívá k naplňování občanských práv a svobod, zejména ochrany osobnosti a nedotknutelnosti vlastnictví.
(2)  Občanský zákoník upravuje majetkové vztahy fyzických a právnických osob, majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem, jakož i vztahy vyplývající z práva na ochranu osob, pokud tyto občanskoprávní vztahy neupravují jiné zákony.1)
(3)  Právní vztahy vznikající z výsledků duševní tvořivé činnosti upravují zvláštní zákony.
§ 2
(1)  Občanskoprávní vztahy vznikají z právních úkonů nebo z jiných skutečností, s nimiž zákon vznik těchto vztahů spojuje.
(2)  V občanskoprávních vztazích mají účastníci rovné postavení.
(3)  Účastníci občanskoprávních vztahů si mohou vzájemná práva a povinnosti upravit dohodou odchylně od zákona, jestliže to zákon výslovně nezakazuje a jestliže z povahy ustanovení zákona nevyplývá, že se od něj nelze odchýlit.
§ 3
(1)  Výkon práv a povinností vyplývajících z občanskoprávních vztahů nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných a nesmí být v rozporu s dobrými mravy.
(2)  Fyzické a právnické osoby, státní orgány a orgány místní samosprávy dbají o to, aby nedocházelo k ohrožování a porušování práv z občanskoprávních vztahů a aby případné rozpory mezi účastníky byly odstraněny především jejich dohodou.
§ 4
Proti tomu, kdo právo ohrozí nebo poruší, lze se domáhat ochrany u orgánu, který je k tomu povolán. Není-li v zákoně stanoveno něco jiného, je tímto orgánem soud.
§ 5
Došlo-li ke zřejmému zásahu do pokojného stavu, lze se domáhat ochrany u příslušného orgánu státní správy. Ten může předběžně zásah zakázat, nebo uložit, aby byl obnoven předešlý stav. Tím není dotčeno právo domáhat se ochrany u soudu.
§ 6
Jestliže hrozí neoprávněný zásah do práva bezprostředně, může ten, kdo je takto ohrožen, přiměřeným způsobem zásah sám odvrátit.
HLAVA DRUHÁ
ÚČASTNÍCI OBČANSKOPRÁVNÍCH VZTAHŮ
Oddíl první
Fyzické osoby
§ 7
(1)  Způsobilost fyzické osoby mít práva a povinnosti vzniká narozením. Tuto způsobilost má i počaté dítě, narodí-li se živé.
(2)  Smrtí tato způsobilost zanikne. Jestliže smrt nelze prokázat předepsaným způsobem, soud fyzickou osobu prohlásí za mrtvou, zjistí-li její smrt jinak. Za mrtvou soud prohlásí také nezvěstnou fyzickou osobu, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem usoudit, že již nežije.
§ 8
(1)  Způsobilost fyzické osoby vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti (způsobilost k právním úkonům) vzniká v plném rozsahu zletilostí.
(2)  Zletilosti se nabývá dovršením osmnáctého roku. Před dosažením tohoto věku se zletilosti nabývá jen uzavřením manželství. Takto nabytá zletilost se neztrácí ani zánikem manželství ani prohlášením manželství za neplatné.
§ 9
Nezletilí mají způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku.
§ 10
(1)  Jestliže fyzická osoba pro duševní poruchu, která není jen přechodná, není vůbec schopna činit právní úkony, soud ji způsobilosti k právním úkonům zbaví.
(2)  Jestliže fyzická osoba pro duševní poruchu, která není jen přechodná, anebo pro nadměrné
Nahrávám...
Nahrávám...