dnes je 22.7.2024

Input:

341/2005 Sb., Zákon o veřejných výzkumných institucích, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 341/2005 Sb., Zákon o veřejných výzkumných institucích, ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
ze dne 28. července 2005
o veřejných výzkumných institucích
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
533/2006 Sb.
(k 7.12.2006)
mění přílohu
296/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
v § 6 odst. 3 mění písm. o) a q) a ruší písm. r) a s), mění § 8 písm. i), § 10 odst. 2 písm. e)
379/2007 Sb.
(k 21.12.2007)
vkládá novou část osmou (§ 30a až § 30g)
110/2009 Sb.
(k 1.7.2009)
mění; celkem 27 novelizačních bodů
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
mění § 3 odst. 2 písm. a) a § 7 odst. 2
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 30g odst. 6
427/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 30b odst. 7 a § 30c odst. 6
396/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
mění § 6 odst. 3 písm. r); nové přechodné ustanovení
24/2017 Sb.
(k 21.2.2017)
mění § 18 odst. 2 písm. c) a § 22
Účinnost zákona byla stanovena k 1.1.2017, ale k jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů došlo dne 6.2.2017. S ohledem na ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb. nastává jeho účinnost patnáctým dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů, tedy k datu 21.2.2017.
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění § 30f a § 30g
176/2019 Sb.
(k 31.7.2019)
mění § 30a, § 30b, § 30c, § 30d, § 30e a § 30f
277/2019 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 30b odst. 7
ve znění zák. č. 261/2021 Sb. a č. 177/2022 Sb.
349/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění celkem 38 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Tento zákon upravuje
a)  způsob zřízení, vznik, činnost a způsob zrušení a zánik veřejné výzkumné instituce,
b)  postavení a působnost zřizovatele a orgánů veřejné výzkumné instituce a
c)  přeměnu příspěvkových organizací zabývajících se výzkumem na veřejné výzkumné instituce.
§ 2
Veřejná výzkumná instituce
(1)  Veřejná výzkumná instituce je právnickou osobou, jejímž hlavním předmětem činnosti je výzkum, včetně zajišťování infrastruktury výzkumu, vymezený zákonem o podpoře výzkumu, vývoje a inovací1) . Veřejná výzkumná instituce svou hlavní činností zajišťuje výzkum podporovaný zejména z veřejných prostředků v souladu s podmínkami pro poskytování veřejné podpory stanovenými právem Evropských společenství2) .
(2)  Veřejná výzkumná instituce může být zřízena Českou republikou nebo územním samosprávným celkem (dále jen „zřizovatel”); jménem České republiky plní funkci zřizovatele veřejné výzkumné instituce ministerstvo, jiný ústřední orgán státní správy nebo Akademie věd České republiky v postavení organizačních složek České republiky (dále jen „organizační složka státu”).
(3)  Činnost veřejné výzkumné instituce musí být v souladu se zvláštními právními předpisy upravujícími veřejnou podporu.
(4)  Informace o výsledcích výzkumné činnosti veřejné výzkumné instituce musí být veřejně dostupné v informačním systému výzkumu, vývoje a inovací3) a ve výroční zprávě o činnosti a hospodaření veřejné výzkumné instituce (dále jen „výroční zpráva”), zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději do 30 dnů po jejím schválení, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak.
(5)  Název veřejné výzkumné instituce musí obsahovat označení „veřejná výzkumná instituce” nebo jeho zkratku „v. v. i.”. Jiné osoby nesmějí ve svém názvu nebo obchodní firmě toto označení používat.
(6)  Závazkové vztahy mezi veřejnými výzkumnými institucemi navzájem a mezi veřejnými výzkumnými institucemi na straně jedné a státem, územním samosprávným celkem nebo vysokou školou na straně druhé při realizaci hlavní, další nebo jiné činnosti veřejných výzkumných institucí, jakož i závazkové vztahy mezi veřejnou výzkumnou institucí a podnikateli při realizaci hlavní, další nebo jiné činnosti veřejné výzkumné instituce a podnikatelské činnosti podnikatelů se řídí občanským zákoníkem.
ČÁST DRUHÁ
ZŘÍZENÍ A VZNIK VEŘEJNÉ
VÝZKUMNÉ INSTITUCE A ZMĚNA JEJÍHO ZŘIZOVATELE
§ 3
Zřízení veřejné výzkumné instituce
(1)  Veřejná výzkumná instituce je zřízena dnem vydání zřizovací listiny zřizovatelem. Zřizovací listina se vydává i při vzniku veřejné výzkumné instituce splynutím (§ 11 odst. 3 a 4) a rozdělením (§ 11 odst. 5 a 6).
(2)  Zřizovací listina obsahuje
a)  označení a sídlo organizační složky státu vykonávající funkci zřizovatele nebo, je-li zřizovatelem územní samosprávný celek, jeho název a identifikační číslo osoby (dále jen „identifikační číslo”),
b)  název a sídlo veřejné výzkumné
Nahrávám...
Nahrávám...