dnes je 24.7.2024

Input:

298/2005 Sb., Vyhláška o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění účinném k 1.1.2021

č. 298/2005 Sb., Vyhláška o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění účinném k 1.1.2021
VYHLÁŠKA
ze dne 12. července 2005
o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
240/2006 Sb.
(k 15.6.2006)
mění, celkem 18 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
378/2012 Sb.
(k 1.12.2012)
mění, celkem 17 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
549/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 2 odst. 1 písm. k) a přílohu č. 1
Český báňský úřad stanoví podle § 5 odst. 3 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 542/1991 Sb., a podle § 29 odst. 2 písm. e) a § 38 zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznání odborné kvalifikace), ve znění zákona č. 96/2004 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
POŽADAVKY NA ODBORNOU KVALIFIKACI A ODBORNOU ZPŮSOBILOST PŘI HORNICKÉ ČINNOSTI NEBO ČINNOSTI PROVÁDĚNÉ HORNICKÝM ZPŮSOBEM
HLAVA I
ODBORNÁ KVALIFIKACE A ODBORNÁ ZPŮSOBILOST
§ 1
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  odbornou kvalifikací způsobilost k výkonu hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem prokazovaná předepsaným ukončeným vzděláním a předepsanou odbornou praxí při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem,
b)  odbornou způsobilostí naplnění odborné kvalifikace a prokázání znalostí z právních předpisů (§ 3 odst. 1), a to v rozsahu potřebném pro bezpečný a spolehlivý výkon činnosti,
c)  ukončeným středním vzděláním úspěšné ukončení studia v oblasti technických věd a nauk potřebných k vykonávání hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem. Teoretické a praktické oblasti, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadované v České republice, jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce. Prokazuje se dokladem o ukončeném středním vzdělání,
d)  ukončeným vysokoškolským vzděláním úspěšné ukončení studia v oblasti technických věd a nauk potřebných k vykonávání hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem. Teoretické a praktické oblasti, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadované v České republice, jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce. Prokazuje se dokladem o ukončeném vysokoškolském vzdělání,
e)  odbornou praxí odborná činnost vykonávaná při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem. Odborná praxe v oborech elektrotechnika, strojírenství nebo ukládání odpadů se prokazuje též výkonem činnosti získané mimo hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem. Prokazuje se dokladem o odborné praxi,
f)  vedením důlních a podzemních děl proces vytváření nebo likvidace důlních a podzemních děl při hornické činnosti nebo při činnosti prováděné hornickým způsobem (zahrnuje ražení, hloubení, vyztužování, údržbu, rekonstrukci, zakládání, zajišťování a likvidaci důlních nebo podzemních děl a dobývání ložisek nerostů, skrývkové a těžební řezy, etáže výsypek),
g)  vzorovou dokumentací soubor technických podkladů k požadované odborné
Nahrávám...
Nahrávám...