dnes je 22.7.2024

Input:

220/2007 Sb., Vyhláška, kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 220/2007 Sb., Vyhláška, kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění účinném k 1.1.2024
VYHLÁŠKA
ze dne 14. srpna 2007,
kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského zákona
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
425/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
mění § 5, § 23, § 24, § 25, § 26 odst. 1, § 27 a bod 6 přílohy
278/2012 Sb.
(k 1.9.2012)
mění, celkem 28 novelizačních bodů
439/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 23 a § 40; ruší § 24 až 26
Ministerstvo obrany stanoví podle § 172 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 342/2006 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Výroční zpráva
(K § 11 zákona)
(1)  Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje:
a)  základní údaje o škole, kterými jsou název, sídlo, charakteristika školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, organizační struktura školy,
b)  charakteristiku školního roku, splnění hlavních úkolů školy,
c)  přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku,
d)  personální zabezpečení školy a údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků,
e)  údaje o přijímacím řízení, kterými jsou počet přihlášených, počet uchazečů, kteří se dostavili k přijímacímu řízení, počet přijatých, počet přijatých, kteří zahájili vzdělávání, úroveň přijatých uchazečů, všechny ukazatele též v členění podle pohlaví,
f)  údaje o počtu žáků a studentů,
g)  údaje o procesu vzdělávání, kterými jsou výsledky a opatření v oblasti metodické práce,
h)  údaje o výsledcích vzdělávání žáků a studentů, včetně výsledků maturitních zkoušek a absolutorií,
i)  údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti včetně zahraničních akcí,
j)  údaje o prevenci sociálně nežádoucích jevů,
k)  údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení,
l)  údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů,
m)  údaje o výsledcích kontrolní činnosti,
n)  údaje o stavu a modernizaci učební výcvikové základny,
o)  základní údaje o hospodaření školy.
(2)  Výroční zprávu o činnosti školy zpracovává škola za období předcházejícího školního roku do 15. října a do 31. října ji předkládá Ministerstvu obrany. Ředitel školy výroční zprávu zveřejní ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup.
§ 2
(zrušen vyhl. č. 278/2012 Sb. k 1.9.2012)
§ 3
Vzdělávání nadaných žáků a studentů
(K § 19 zákona)
(1)  Škola vytváří podmínky pro rozvoj nadání žáků a studentů, zejména pořádáním předmětových olympiád, odborně zaměřených soutěží a zájmovou a brannou činností.
(2)  Ředitel školy může v organizačním řádu školy stanovit povinnosti pedagogickým pracovníkům k výběru nadaných žáků podle jejich znalostí, schopností a dovedností a může stanovit konkrétní podmínky pro výběr a studium nadaných uchazečů.
§ 4
Individuální vzdělávací plán
(K § 19 zákona)
(1)  Ředitel školy může na žádost žáka nebo studenta, u nezletilého žáka na žádost jeho zákonného zástupce, stanovit žákovi nebo studentovi po zhodnocení jeho znalostí, schopností a dovedností individuální vzdělávací plán.
(2)  Individuální vzdělávací plán obsahuje
a)  vzdělávací cíle,
b)  metody a způsoby vzdělávání,
c)  podmínky pro vzdělávání (časový rozpis a
Nahrávám...
Nahrávám...