dnes je 3.7.2022

Input:

174/1968 Sb., Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění účinném k 1.1.2017

č. 174/1968 Sb., Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění účinném k 1.1.2017
[zrušeno č. 250/2021 Sb.]
ZÁKON
ze dne 20. prosince 1968
o státním odborném dozoru nad bezpečností práce
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
575/1990 Sb.
(k 1.1.1991)
ruší § 2 odst. 1
159/1992 Sb.
(k 1.4.1992)
mění, doplňuje
ÚZ 396/1992 Sb.
 
 
47/1994 Sb.
(k 21.3.1994)
mění, doplňuje - též přílohu
71/2000 Sb.
(k 3.4.2000)
mění, doplňuje § 4 a § 62
124/2000 Sb.
(k 1.7.2000)
mění (14 novelizačních bodů)
151/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
mění, vkládá § 7c
309/2002 Sb.
(k 1.1.2015)
změna neprovedena - před nabytím účinnosti byl zákon zrušen
320/2002 Sb.
(k 1.1.2003)
nové znění přílohy
362/2003 Sb.
(k 1.1.2007)
před nabytím účinnosti byla, novelou zákona, ustanovení zrušena
436/2004 Sb.
(k 1.10.2004)
v § 6 odst. 2 písm. a) a b) vkládá slova
253/2005 Sb.
(k 1.7.2005)
mění, 19 novelizačních bodů
ÚZ 338/2005 Sb.
 
 
189/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
ruší v § 6a odst. 4 a § 7c; vkládá v § 6c odst. 5
223/2009 Sb.
(k 28.12.2009)
v § 6a vkládá odst. 4
341/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 3 odst. 2 písm. b)
264/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 3 odst. 2 písm. b)
§ 1
Státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení vykonávají organizace státního odborného dozoru zřízené výhradně k tomuto účelu Ministerstvem práce a sociálních věcí.1) Je-li zřízeno více organizací státního odborného dozoru, vymezí jejich působnost Ministerstvo práce a sociálních věcí při jejich zřízení.
§ 2
Organizace státního odborného dozoru jsou podřízeny Státnímu úřadu inspekce práce. Ministr práce a sociálních věcí jmenuje a odvolává ředitele organizací státního odborného dozoru.
§ 3
(1) Působnost organizací státního odborného dozoru se vztahuje na všechny právnické osoby (dále jen „organizace”) a na fyzické osoby provozující podnikatelskou činnost, pokud jde o provozování této činnosti, (dále jen „podnikající fyzické osoby”).
(2) Působnost organizací státního odborného dozoru se nevztahuje
a) na činnost, pracoviště a technická zařízení, podléhající podle zvláštních předpisů orgánů státní báňské správy,
b) na technická zařízení, podléhající podle zvláštních předpisů dozoru orgánů na úseku obrany, dopravy a informatiky, na objekty, s nimiž je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra, organizační složka státu, která je zřízena k plnění úkolů Ministerstva vnitra, nebo Generální inspekce bezpečnostních sborů a na technická zařízení, která jsou vybranými zařízeními nebo jejich částmi podle atomového zákona,
c) na technická zařízení, před jejich uvedením na trh, jsou-li stanovená k posuzování shody podle zvláštního zákona,1a) pokud nařízení vlády, vydané k jeho provedení, nestanoví jinak.
§ 4 až 6
(zrušeny zák. č. 253/2005 Sb. k 1.7.2005)
§ 6a
(1) Organizace státního odborného dozoru podle § 1 při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení
a) podávají odborná a závazná stanoviska o tom, zda jsou při projektování, konstrukci, výrobě, montáži, provozu, obsluze, opravách, údržbě a revizi vyhrazených technických zařízení splněny požadavky bezpečnosti technických zařízení,
b) ve stanovených případech provádějí prohlídky, řídí a vyhodnocují zkoušky, kterými osvědčují, zda vyhrazená technická zařízení a materiály použité k jejich zhotovení splňují požadavky předpisů o zajištění bezpečnosti technických zařízení; ve stanovených případech potvrzují úspěšné výsledky zkoušek,
c) ve stanovených případech prověřují odbornou způsobilost organizací a podnikajících fyzických osob k výrobě, montáži, opravám, revizím, zkouškám vyhrazených technických zařízení a k plnění nádob plyny a vydávají jim k tomu oprávnění,
d) prověřují odbornou způsobilost fyzických osob ke zkouškám, revizím, opravám, montážím nebo obsluze vyhrazených technických zařízení a vydávají jim o tom osvědčení.
(2) Pověření pracovníci organizace státního odborného dozoru jsou oprávněni vstupovat do prostoru organizací a provozních prostor podnikajících fyzických osob za účelem provedení dozoru a k jeho provedení vyžadovat potřebné doklady, informace a vytvoření podmínek.
(3) Organizace státního odborného dozoru provádějí činnosti podle odstavce 1 za poplatky stanovené prováděcím
Nahrávám...
Nahrávám...