dnes je 11.12.2023

Input:

114/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva financí o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění účinném k 1.1.2022

č. 114/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva financí o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění účinném k 1.1.2022
VYHLÁŠKA
Ministerstva financí
ze dne 27. března 2002
o fondu kulturních a sociálních potřeb
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
510/2002 Sb.
(k 12.12.2002)
mění § 11 odst. 1 a 2, v § 14 doplňuje odst. 4
100/2006 Sb.
(k 1.4.2006)
vkládá § 12a včetně pozn. č. 9a
100/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
mění § 12 včetně pozn. č. 9
355/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 3 odst. 3 a § 6 odst. 1 písm. a)
365/2010 Sb.
(k 1.1.2011)
mění § 2 odst. 1, § 8 a § 9
434/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
mění § 2, § 3 odst. 3, § 12, § 14 odst. 1 písm. d)
353/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 2 odst. 1 a § 3 odst. 3
353/2015 Sb.
(k 1.1.2017)
mění § 2 odst. 1
357/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění, celkem 41 novelizačních bodů; nové přechodné ustanovení
612/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
mění § 3, § 4 a § 7
612/2020 Sb.
(k 1.1.2022)
mění § 12
263/2021 Sb.
(k 10.7.2021)
mění § 11 odst. 2 a § 14 odst. 4
Ministerstvo financí stanoví podle § 48 odst. 8 a § 60 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 174/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., podle § 33 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a podle § 23 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška upravuje výši tvorby fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen „fond”), další příjmy a hospodaření s fondem ve státním podniku, v organizačních složkách státu a ve státních příspěvkových organizacích1) a příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky (dále jen „příspěvková organizace”).
§ 2
Výše tvorby fondu
(1) Základní příděl, kterým je tvořen fond, činí v organizačních složkách státu a v příspěvkových organizacích 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, popřípadě na mzdy a náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost.
(2) Státní podnik tvoří fond
a) základním přídělem ze zisku ve výši 2 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na mzdy, náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost, a
b) dalšími příděly ze zisku.
(3) Nelze-li z důvodu ztráty nebo nedostatku zisku využít ke krytí základního přídělu do fondu postup podle ustanovení § 19 zákona o státním podniku, nebo jsou-li prostředky rezervního fondu nedostačující, vytvoří státní podnik fond i v nižší výši, kterou umožňuje výše zisku nebo zůstatek rezervního fondu.
(4) Další příjmy fondu tvoří:
a) náhrada škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu,
b) peněžní a jiné dary určené do fondu.
(5) U příspěvkových organizací jsou příjmem fondu také příjmy z pronájmu rekreačních a sportovních zařízení, na jejichž provoz příspěvková organizace přispívá z fondu.
Hospodaření s fondem
§ 3
(1) Organizační složka státu, státní podnik a příspěvková organizace sestavuje rozpočet fondu a stanoví způsob jeho čerpání. Při používání fondu se postupuje v souladu se schváleným rozpočtem a lze z něj čerpat pouze výdaje podle § 4 až 14a. Pro spolurozhodování odborové organizace platí zvláštní právní předpis.2)
(2) Prostředky fondu příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky se ukládají na samostatném účtu u bank a poboček zahraničních bank. Prostředky fondu organizační složky státu a státní příspěvkové organizace se ukládají v České národní bance na účtech podřízených státní pokladně. Převody peněžních prostředků na zálohy na základní příděl do fondu se uskuteční nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž k tvorbě fondu došlo.
(3) Organizační složka státu, státní podnik a příspěvková organizace může přispívat pouze na plnění a činnosti, které organizuje nebo spoluorganizuje nebo pořídí od jiné organizační složky státu nebo právnické anebo fyzické osoby. Zaměstnancům v pracovním poměru, státním zaměstnancům podle zákona o státní službě,
Nahrávám...
Nahrávám...